Кои сме ние

Фондация „АМЕ” е учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за извършване на дейност в обществена полза с решение на СГС № ………/………..……2017г. Същата е пререгистрирана в ТР. Със заповед на Председателя на ДАЗД от 2018г. фондация „АМЕ“ е лицензиран доставчик на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” с основна целева група деца на възраст до 18 години, както и техните родители, и семейства. Със заповед на Председателя на ДАЗД от 2018г. фондация „АМЕ“ е лицензиран доставчик на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” с основна целева група деца на възраст над 18 години, както и техните родители, и семейства. Управлението на фондацията се осъществява от нейния Председател, а решенията се вземат от Управителния съвет, съставен от трима члена. Оперативното ръководство и администрирането на текущите дейностите се осъществяват от председателя и работни групи по направления и приоритети, определени с Програма за развитието на фондацията. За утвърждаване и разпространение на ценностите на фондацията работят над 25 доброволци.