Кои сме ние

Фондация „АМЕ” е учредена през 2017 г. като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за извършване на дейност в обществена полза.

Фондация „АМЕ“ е лицензиран доставчик на социалните услуги „Терапия и рехабилитация“ и „Информиране и консултиране“ с основна целева група лица, пострадали при домашно насилие, преживели травма и страдания от депресия в следствие на насилието, техните семейства и близки.

Екипът на фондацията застава и зад други социални каузи, свързани с превенция на насилието, подкрепа на уязвими групи и групи в риск, насърчаване на деца и  младежи към откриване и развитие на личния потенциал, създаване на благоприятни условия за личностна и професионална реализация.

Управлението на фондацията се осъществява от нейния председател, а решенията се вземат от управителен съвет, съставен от трима члена. Оперативното ръководство и администрирането на текущите дейностите, се осъществяват от председателя и работни групи по направления и приоритети, определени с Програма за развитието на фондацията.

За утвърждаване и популяризиране на ценностите на фондацията работят над 40 доброволци с различна експертиза, висока квалификация и богат опит.

Фондацията си сътрудничи с национални и международни институции и организации за постигане на целите си.