Какво правим

 • Фондацията, чрез обединяване на усилията на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените и децата жертви на домашно насилие посредничи между различни институции и координира техните усилия по проблемите на насилието срещу тези групи. Фондацията оказва съдействие на жертвите на насилие и ще разходва имуществото си за развитие на гражданското общество, както и за тяхното подпомагане на личностната им реализация и защита на човешките им права.
 • Фондацията разработва, изпълнява и реализира проекти, както на национално, така и на европейско ниво свързани с оказване на помощ на жертвите на домашно насилие.
 • Фондацията предоставя психотерапевтична и психологическа подкрепа на жертвите на домашно насилие.
 • Съдейства за осигуряването на правна помощ, съдействие и консултации по ЗЗДН и по ЗЗД на жертви на домашно насилие от практикуващи юристи.
 • Осъществява помощ и съдействие, чрез специалисти в областта в консултативни центрове за специализирана и професионална помощ на жертвите на насилие.
 • Подпомага издателската дейност, създаването на филми, клипове, звукозаписи и др. свързани с целите на Фондацията.
 • Фондацията посредничи и помага за диалога между различни държавни и международни институции, съд, прокуратура и неправителствени организации и координира техните усилия по проблемите на жертвите на насилие.
 • Съдейства за изграждането на правозащитни мрежи в страната и чужбина за интегриране на международните и европейски програми за обучение по правата на жените и децата с помощта на практикуващи юристи.
 • Популяризиране на националните и международните стандарти и актове в областта на правната защита на правата на човека и на вътрешните и международните процедури за защита правата на човека.
 • Фондацията осъществява обучения и квалификации на адвокати, съдии, прокурори и други в областта на правото и правораздаването.
 • Фондацията работи за повишаване на чувствителността на обществото и институциите спрямо хора пострадали от лекарска грешка, небрежност или немарливост. Разработва и осъществява проекти и програми, свързани с подкрепата на пострадалите хората. Оказва помощ и съдействие на граждани за намиране на способ за търсене на отговорност на медицински лица, както и на лечебни заведения за допуснати от тях лекарски или медицински грешки или за проявена небрежност или немарливост.
 • Фондацията търси решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни центрове и институции.
 • Фондацията осъществява в подробно изброените по-долу области, а именно: образование, здравеопазване, наука, култура, екология, техника, технологии, социалната сфера, иновации, физическата култура и спорт, младежки дейности, доброволчеството, защитата и правата на хората с увреждания, защитата и правата на хората с различна сексуална ориентация, предотвратяване и борба с насилието основано на пола, защита на пострадали от домашно насилие, жертви на трафик на хора и етническите малцинства, жертви на сексуални престъпления и посегателство, жертви на киберпрестъпления и тормоз, защита на жертви на административен произвол и дискриминация, защита на непълнолетните мигранти, включително непридружени малолетни, защитата правата на възрастните хора, земеделието, рибарството, защита на животните, трудова интеграция, устойчиво развитие и ефективното управление на природните ресурси в страната и в Европа, международни партньорства и мрежи, дейности, свързани с културното многообразие СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

– създаване на условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции, стандарти и разработки по проблемите в изброените области.
– подпомагане на държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в изброените области.
– подпомагане и внедряване на перспективни теоретични достижения в обществената практика, свързани с повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите в изброените области.
– подпомагане на развитието на специалистите в изброените области, чрез реализация на проекти, обучения, научни симпозиуми, кръгли маси, семинари и други форми.
– прави предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на антидемократични практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на разпоредбите на националното и общностното право в изброените области.
– дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им с националното и европейското право, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове в изброените области.

 • Фондацията осъществява и други компетенции, като: развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество.
 • Фондацията създава и участва в консултативни съвети и в такива, в които се информира обществеността чрез собствени информационни канали и средствата за масово осведомяване за своите действия, свързани с направени предложения, препоръки и становища; предоставяне на независима помощ на жертвите на административен произвол и дискриминация, на хората с увреждания; проведени независими проучвания, мониторинг и изготвените във връзка с това независими доклади.